0 Sepet
Sepete Ekle
  Sepetinizde ürün var
  Sepetinizde 1 ürün var
   Toplam

    

    

   Bu internet sitesi www.bub.shoes (“Site”), Bub Moda A.Ş. (“BUB”) tarafından kullanımınıza sunulmuştur.
   Aşağıdaki kullanım şartları, bu Siteye erişimin ve Sitenin kullanımının tabi olduğu koşulları düzenler. Siteyi kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun.
   Bu Siteye erişim sağlamak ve Siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşullarının ve burada yer alan veya atıfta bulunulan tüm hüküm ve koşulların ya da bu Sitede belirtilen ek hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız.
   Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.
   Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla BUB tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin Siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır.
   Kullanıcıların Sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde Sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmaktadır. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, Siteye ilk ziyaretinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmak, bu istatistikler doğrultusunda Siteyi geliştirmektir.
   BUB, Kullanıcılara Sitenin kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vereceğini hiçbir şekilde taahhüt etmediği gibi, Sitenin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, Sitenin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında da herhangi bir güvence ve/veya teminat vermemektedir.
   Sitede yer alan her türlü bilgi sadece Kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Sitede yer alan bilgiler esas alınarak yapılacak herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen Kullanıcıya ait olup, BUB bu sebepten doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.
   BUB, her hangi bir internet kısayolu ister Site tarafından, ister kullanım şartları uyarınca üçüncü kişilerce sağlanmış olsun, söz konusu üçüncü kişi sitesinin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Siteden bir başka siteye verilebilecek hiçbir bağlantı o sitenin BUB tarafından onaylanması anlamında yorumlanamaz ve BUB’ın söz konusu sitenin doğruluğu, güncelliği ya da içeriğinin uygunluğu hakkında garantide bulunduğu, güvence verdiği veya bunlar ile ilgili sorumluluk kabul ettiği şeklinde değerlendirilemez.
   Kullanıcı, Sitenin herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. BUB bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmeyecektir ve Kullanıcı, bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul eder.
   Siteye erişimden, Sitede yer alan bilgilerin ve/veya Site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi her türlü zarardan her ne nam altında olursa olsun BUB yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, Sitede yer alan bilgileri ve/veya Site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
   Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Kullanıcı Siteye virüs, trojan atı ve sair zararlı unsur içeren hiçbir içerik, yazılım ya da başka herhangi bir materyal yükleyemez.
   Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. BUB, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve bunlar hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
   Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
    Site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla BUB Veritabanı, BUB Arayüzü, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları ile BUB ve/veya Kullanıcılar (buna Siteden ürün alan Alıcı’lar da dâhil) Siteden sunulan her türlü materyalleri (hangi formatta olduklarına bakılmaksızın video, e-kitap, e-katalog, sesli kitap, metot, şema, çizelge, istatistik, fotoğraf, resim, resimli anlatım, karikatür, çizim, form, bilgi, belge, program, yazı, yazılım, görsel, işitsel malzemeler ve sair materyaller) (Hepsi birden BUB Materyalleri olarak anılacaktır) BUB’a ait ve/veya BUB tarafından üçüncü bir kişiden lisans altına alınmıştır. İşbu Kullanma Koşulları hükümleri dâhilinde BUB tarafından izin verilen durumlar haricinde Kullanıcı BUB Materyallerini çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yaparak pazarlayamaz ve bunları ticari amaçla kullanamaz.
   İşbu Sözleşme hükümleri dâhilinde BUB tarafından yetki verilmediği hallerde BUB; BUB Materyalleri, hizmetleri, bilgileri, ticari markaları, ticari görünümü veya Sitedeki başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
   Kullanıcı haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
   Kullanıcı Siteye yüklediği her türlü video, e-kitap, e-katalog, sesli kitap, metot, şema, çizelge, istatistik, fotoğraf, resim, resimli anlatım, karikatür, çizim, form, bilgi, belge, program, yazı, yazılım, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, BUB tarafından belirlenen her türlü mecrada/ platformda/ürün/malzeme/organizasyonda ve sair (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda) ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu içeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) BUB tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   Kullanıcı söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın, Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dâhil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere üçüncü kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile ilgili kamu kurum veya kuruluşlara ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
   İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.
   Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.